Osposobljavanje radnika za rad na siguran način i zaštita od požara

Poštovani poslodavci,

od sada osposobljavanje radnika za rad na siguran način i zaštitu od požara možete prepustit stručnom timu Učilišta Sesvete.

 

Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je obavezan, na temelju procjene rizika, osposobiti radnika za rad na siguran način, i to:
•Prije početka rada
•Kod promjena u radnom postupku
•Kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
•Kod uvođenja nove tehnologije
•Kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada
•Kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

 

Poslodavac će osposobljavanje provesti na način da radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika (o organizaciji rada, rizicima i načinu izvođenja radnih postupaka i sl.), da radniku objasni i da radnika osposobi za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada u skladu s procjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi s radom.

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i efikasno gašenje, ako dodđe do požara.Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara. Potrebno je definirati sve radnje koje se poduzimaju u slučaju nastanka požara.

Termini osposobljavnja se organiziraju prema Vašim potrebama i mogućnostima.

Cijena osposobljavanja iznosi 400,00 kn po polazniku, a moguće su korekcije s obzirom na veličinu grupe.

 

Za više informacija kontaktirajte nas na: 01/2005-986; 091/2046-262 ili info@ucilistesesvete.hr

Galerija