Prijava na upi na učilište Sesvete - ustanova za obrazovanje odraslih
Upis u program temeljem isprava:


Za programe i tečajeve sam saznao/saznala putem:


Podaci o tvrtci koja plaća obrazovanje


Način plaćanja


Izjava

Potpisom ove upisnice dobrovoljno stavljam na raspolaganje Učilištu Sesvete svoje osobne podatke, uključivo i OIB, u svrhu sklapanja Ugovora o obrazovanju te dozvoljavam poduzimanje radnji vezanih za njihovu obradu sukladno odredbama koje uređuju zaštitu osobnih podataka, a za potrebe redovite djelatnosti. Razumijem svoje pravo da se takvoj obradi mogu usprotiviti.


Napomena

Newsletter


* molimo ispuniti sva polja u prijavnici jer su nam podaci neophodni za vođenje evidencije

 1. Na temelju prijavnice i upisnine u iznosu od 200,00 kn, POLAZNIK je službeno prijavljen za upis u program.
 2. Upisninu možete uplatiti na naš IBAN HR5723600001102181050 ili u Učilištu Sesvete – ustanovi za obrazovanje odraslih kod odgovorne osobe (molimo da prilikom plaćanja pod opis plaćanja stavite: UPISNINA, IME I PREZIME)
 3. Ukoliko POLAZNIK zadovoljava uvjete upisa, Učilište Sesvete – ustanova za obrazovanje odraslih pripremit će Ugovor o obrazovanju
 4. POLAZNIK je službeno upisan u program nakon potpisivanja Ugovora o obrazovanju i predočenja upisne dokumentacije
 5. Da bi program bilo moguće realizirati minimalan broj prijavljenih POLAZNIKA za upis mora biti 10
 6. U slučaju prijave manjeg broja POLAZNIKA od minimalnog, Učilište Sesvete - ustanova za obrazovanje odraslih zadržava pravo otkaza programa.
 7. Učilište Sesvete - ustanova za obrazovanje odraslih će najkasnije 7 dana prije predviđenog početka programa/tečaja obavijestiti prijavljene POLAZNIKE o početku ili otkazu istoga.

UGOVOR O OBRAZOVANJU ODRASLIH OPĆI UVJETI UPISA I POHAĐANJA NASTAVE PROGRAMA OBRAZOVANJA

Članak 1.

Ovaj Ugovor se sklapa između Učilišta Sesvete i polaznika navedenog u prijavnici

Članak 2.

Predmet ovog Ugovora je obrazovanje odraslih prema programu navedenom u prijavnici

Članak 3.

Ugovorne stranke utvrđuju da je POLAZNIK ispunio uvjete za upis u program obrazovanja. POLAZNIK potpisom potvrđuje istinitost i ispravnost svih navedenih podataka. Podaci POLAZNIKA navedeni u Prijavi za upis na Učilište Sesvete – ustanovu za obrazovanje odraslih i Ugovoru o obrazovanju odraslih (ime i prezime, mjesto stanovanja, mjesto i datum rođenja, ulica i broj, OIB, ime oca i majke, telefon/mobitel, e-mail, podaci o obrazovanju i stručnoj spremi, radnom statusu, državljanstvu, naziv programa obrazovanja koji POLAZNIK pohađa) obrađivati će se zakonito, pošteno i transparentno u svrhu kontaktiranja, slanja obavijesti, dopisa, uplatnica, izdavanja svjedodžbi i druge andragoške dokumentacije (u skladu s Zakonom o obrazovanju odraslih, NN 17/07, 107/07, 24/10). Potpisom ovog Ugovora , POLAZNIK potvrđuje da je pročitao i razumio sadržaj članka 3. te daje izričitu suglasnost u tom smislu.

Članak 4.

UČILIŠTE se obvezuje da će sklapanjem ovoga Ugovora upisati POLAZNIKA u program naveden u prijavnici

 • upisati POLAZNIKA u program iz članka 2.,
 • osigurati POLAZNIKU obrazovanje prema upisanom programu,
 • osigurati provjeru znanja tijekom izvođenja programa i pristup završnoj provjeri (ispitu),
 • POLAZNIKU koji završi program izdati svjedodžbu sukladno čl. 25. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (Nar. nov. br.112/00, 89/03 i 194/03) i čl. 2. i 6. Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih ( Nar. nov. br. 129/08) s pravom upisa u radnu knjižicu.

Članak 5.

POLAZNIK se obvezuje da će:

 • redovito pohađati nastavu i ispunjavati druge obveze iz upisanog programa,
 • poštivati ustrojstvo procesa rada i kućni red UČILIŠTA,
 • redovito plaćati novčanu naknadu iz članka 6. i 7. ovog Ugovora

Članak 6.

Potpisom Ugovora POLAZNIK se obvezuje platiti novčanu naknadu za program obrazovanja i to na način koji je naveden u prijavnici.

Prilikom upisa POLAZNIK plaća upisninu u iznosu od 200,00 (dvjesto) kuna. Obroke plaća do 15.og u mjesecu. POLAZNICI programa „Pripreme za državnu maturu“ prvu ratu plaćaju 2 dana nakon početka programa, a drugu ratu plaćaju mjesec dana nakon početka programa

Članak 7.

Polaznicima srednje škole u cijenu su uračunati troškovi održavanja nastave, te troškovi održavanja jednog izlaska na ispit. Svaki sljedeći izlazak na ispit plaća se 70,00 kn, a izlazak na završni ispit POLAZNICIMA koji su nastavljači se naplaćuje u iznosu od 500,00 (petsto) kuna. Literatura nije uključena u cijenu obrazovanja. POLAZNIK ne može pristupiti završnoj provjeri dok ne podmiri novčane naknade iz članka 6. i 7. ovog Ugovora.

Članak 8.

Plaćanje novčane naknade iz čl. 6. i 7. ovog Ugovora obavlja se na IBAN Učilišta Sesvete u Zagrebačkoj banci HR5723600001102181050, gotovinskom uplatom u UČILIŠTU ili kartičnim putem

Članak 9.

Ovaj Ugovor može se raskinuti:

 1. sporazumno samo u posebnim slučajevima
 2. ako se POLAZNIK ispiše iz upisanog programa, nastave u prvom tjednu
 3. ako POLAZNIK ne ispunjava ugovorene obveze i dužnosti,
 4. ako UČILIŠTE ne ispunjava ugovorne obveze.

Škola ne snosi odgovornost za eventualno neprenesene informacije POLAZNIKU u slučaju pokušane, a neuspjele komunikacije sa POLAZNIKOM poput nejavljanja POLAZNIKA na telefon, neodgovaranja na e-mail poruke, SMS poruke i slično.

Članak 10.

POLAZNIK se obvezuje da će se u prostorijama škole korektno ponašati. Škola ima prvo raskinuti Ugovor s POLAZNIKOM i udaljiti i/ili isključiti ga s nastave u slučaju da ometa izvođenje nastave.

U slučaju udaljavanja s nastave kao posljedicu kršenja ovog Ugovora nema pravo na povrat uplaćene Školarine niti pravo na naknadu štete. POLAZNIK se obvezuje da će materijalnu štetu koju počini na imovini UČILIŠTA nadoknaditi u stvarnoj svoti.

Članak 11.

Ako dođe do raskida Ugovora iz članka 9. točke 1. ovog Ugovora UČILIŠTE zadržava naplate pune svote novčane naknade iz čl. 5. st. 1. ovog Ugovora, ali istu iznimno može razmjerno umanjiti.

Ako dođe do raskida Ugovora iz članka 9., točke 2. ovog Ugovora UČILIŠTE ima pravo zadržati 10% novčane naknade iz čl. 5. st. 1. ovog Ugovora, a POLAZNIK je obvezan UČILIŠTU vratiti i literaturu dobivenu pri upisu ili mu istu UČILIŠTE dodatno naplaćuje.

Ako dođe do raskida Ugovora iz članka 9.,

točke 3. ovog Ugovora UČILIŠTE ima pravo naplatiti punu svotu naknade za izvođenje programa iz čl. 5. st. 1. ovog Ugovora.

Članak 12.

Ako za trajanja ovog programa UČILIŠTE prestane s izvođenjem programa dužno je POLAZNIKU vratiti do tada uplaćenu naknadu uvećanu za zakonsku zateznu kamatu.

Članak 13.

POLAZNIK koji je pohađao nastavu, nije u toj školskoj godini pristupio završnoj provjeri ili nije svojim znanjem zadovoljio, može pristupiti završnoj provjeri do kraja sljedeće školske godine.

Članak 14.

Potpisom ovog Ugovora, POLAZNIK prihvaća navedene članke Ugovora i uvjete pohađanja programa te dozvoljava da se njegovi osobni podaci koriste za evidenciju POLAZNIKA Učilišta Sesvete. Možebitne prijepore u provođenju odredaba ovog Ugovora ugovorne strane riješit će dogovorom. U suprotnome ugovorne stranke su suglasne da se prijepor riješi pred Općinskim sudom u Zagrebu.

Članak 15.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

CAPTCHA code